Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

روز جهانی علیه کار کودکان

در سال 2002 سازمان بین المللی کار (ILO) اعلام کرد روز جهانی مبارزه با کار برای جلب توجه به کار کودکان و تلاش برای از بین بردن آن. طبق داده های سازمان بین المللی کار، 152 میلیون کودک امروز در سرار جهان کار می کنند. اگر چه کار کودکان در همه بخش ها رایج است، 70 درصد کودکان کار در کشاورزی هستند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) می گوید که یکی از ده فرزند در سراسر جهان کار می کند و این در آفریقا و آسیا حتی بالاتر است. اهداف توسعه پایدار که توسط رهبران جهان در سال 2015 به تصویب رسیده است، شامل حذف کار کودکان در سال 2025 می شود.

73 میلیون کودک در خطر کارهای خطرناک هستند و با در خطر استثمار کار هستند. تعداد کودکان کار نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا کرده اما به حد مطلوب نرسیده است. سال 2004 264 میلیون کودک در سال 2016 به 152 میلیون کاهش پیدا کرده اما در سالهای اخیر سرعت کمتر شده است. اگر با این سرعت حرکت کند در سال 2025 این رقم به 121 میلیون کودک کاهش میابد.

در ترکیه بیش از 2 میلیون کودک کار وجود دارد. بر اساس گزارش اداره (TUIK) در آمار سال 2017 کودکان کار 20.3% اما در سال 2018 این آمار 21.1% افزایش پیدا کرد یعنی در حدود یک سال 700 کودک کار اضافه شده است.بر اساس آمار اداره کار و سلامت ترکیه بین سالهای 2013 و 2018 319 کودک بر اساس جنایت کاری جان خود را از دست داده اند و از این ارقام 29 کودک مهاجر بوده اند.